Disclaimer - Privacy

Bron: https://www.heemkringbkwbodegem.be/privacy/index.php

Titel:Privacybeleid

Disclaimer

De website www.heemkringbkwbodegem.be is een initiatief van de Heemkring Bodegemse Kulturele Werkgemeenschap met contactgegevens: Poverstraat 14 - 1700 Sint-Martens Bodegem.

→ → Naar het contactformulier.

Alle informatie is beschikbaar gemaakt door de Heemkring Bodegemse Kulturele Werkgemeenschap. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Privacy

De Heemkring Bodegemse Kulturele Werkgemeenschap houdt zich aan de regels van de GDPR ("General Data Protection Regulation" is een geheel van Europese regels om de burger te beschermen rond gebruik van persoonsgegevens).

De Heemkring Bodegemse Kulturele Werkgemeenschap houdt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.

Persoonsgegevens

Wat betekent "verwerking van gegevens" en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Onder "verwerking van gegevens" verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip "verwerking" dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.
De Heemkring Bodegemse Kulturele Werkgemeenschap is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen.

Welke gegevens verwerken we?

Onder "persoonsgegevens" verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben en die de betrokkene ons zelf geeft, bij een eventuele vraag voor informatie of bij inschrijving voor de e-nieuwsbrief. De organisatie verzamelt naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Om leden en geïnteresseerden op de hoogte te houden van haar werking via een nieuwsbrief. De verwerking gebeurt na de uitdrukkelijke en actieve toestemming van de betrokkene. De persoonsdata worden door de Heemkring Bodegemse Kulturele Werkgemeenschap, opgeslagen in een centraal bestand dat wordt bewaard in een daartoe voorziene bewaarlocatie van een partij waarop de Bodegemse Kulturele Werkgemeenschap beroep doet.

Hoe lang houden wij persoonsgegevens bij?

De verstrekte persoonsgegevens bij een eventuele vraag voor informatie zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen gebruikt worden voor de toezending van de door u gevraagde informatie. Na het volledig ter beschikking stellen van de gevraagde informatie worden alle persoonsgegevens verwijderd.
De Heemkring Bodegemse Kulturele Werkgemeenschap zal de persoonsgegevens bij inschrijving voor de e-nieuwsbrief niet langer opslagen dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van haar doelen waarvoor de gegevens worden bewaard.
De gegevens zullen in geen geval aan derde partijen worden door gegeven.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. We voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegd gebruik van persoonlijke gegevens te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens afdoende te beschermen tegen mogelijke risico's.

Wat zijn de rechten van betrokkenen en hoe kan u ze uitoefenen?

De betrokkene kan steeds op eenvoudig verzoek zijn/haar persoonsgegevens inkijken, laten verbeteren of laten verwijderen. Bovendien heeft de betrokkene het recht om op elk tijdstip te vragen om zijn/haar gegevens niet langer te gebruiken. De betrokkene kan hiervoor steeds terecht op het contactformulier.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Externe links

Er kunnen links naar andere websites verwijzen die totaal onafhankelijk opereren en waar de Heemkring Bodegemse Kulturele Werkgemeenschap geen inspraak over heeft. We verzorgen enkel links naar die andere websites ter informatie. Vermoedelijk hebben deze websites een eigen Privacy policy. De Heemkring Bodegemse Kulturele Werkgemeenschap is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van die websites.

Auteursrechten

Iedereen heeft het recht om de informatie, afbeeldingen en downloadbare-pdf bestanden op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren mits het vermelden van de bron, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. De informatie mag in geen geval voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Naar startpagina